Błędy lekarskie powodem do wszczęcia postępowania

Błędy lekarskie powodem do wszczęcia postępowania

Błędy lekarskie są określane jako nieumyślne działanie, zaniechanie lub naruszenie reguł, które w danym przypadku nakazują odpowiednie zachowanie lekarza. Każdy, kto padł ofiarą nieodpowiedniej diagnozy lub działania lekarza, ma prawo otrzymać odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Błędna diagnoza

Jednym z błędów lekarskich jest niewłaściwa diagnoza. Ocena tego czy zachowanie lekarza jest błędem, w sztuce lekarskiej należy zawsze do biegłego lekarza danej specjalności. Biegły posiada istotną wiedzę, aby stwierdzić, czy postępowanie było zgodne z regułami.Ocenia on również jaki wpływ miała błędna diagnoza na zdrowie lub życie pacjenta. Odpowiedzialność zostanie wykluczona z odpowiedzialności, gdy lekarz dochował należytej staranności lub był ograniczony w pewnym stopniu wiedzą medyczną. W takim przypadku błędna diagnoza nie stanowi postawy do odpowiedzialności lekarskiej.

Lekarz ma obowiązek postępować z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy lekarskiej. Jeżeli dojdzie do błędnej decyzji lekarza lub zaniechania wykonania czynności, to może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Nie odpowiada natomiast za występowanie określonego efektu np. wyleczenie pacjenta.

Błąd lekarski koniecznością do wszczęcia roszczenia

Jeżeli dojdzie do niewłaściwej diagnozy czy decyzji lekarza, pacjent ma prawo wszcząć roszczenie cywilne z tytułu błędu lekarskiego za szkodę lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Pokrzywdzony powinien złożyć pozew w sądzie właściwym (okręgowym, rejonowym) dla miejsca siedziby placówki medycznej, w której pacjent był leczony. Odszkodowanie powinno pokryć wszystkie straty powstałe w związku z leczeniem skutków wywołanego przez lekarza błędu zgodnie z treścią art. 444 kodeksu cywilnego „w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, naprawienie szkody obejmuje wszystkie wynikłe z tego koszty”. Wysokość kwoty odszkodowania musi być adekwatna do błędu popełnionego przez lekarza, ale również powinno uwzględniać cierpienie czy ból powstały w wyniku błędu lekarskiego. Jeżeli błąd lekarski spowoduje całkowitą bądź częściową utratę zdolności do pracy zarobkowej, to pacjent może domagać się zasądzenia na jego cześć renty.

Zadośćuczynienie

W wyniku błędu lekarskiego można domagać się zadośćuczynienia na podstawie art. 19a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej:

  • ujawnienie danych zawartych w dokumentacji medycznej pacjenta np. dotyczących stanu zdrowia lub sposobie leczenia
  • nieudostępnienie dokumentacji medycznej
  • niepoinformowanie pracownika o stanie zdrowia
  • udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych bez jego zgody
  • nieposzanowanie jego intymności i godności w czasie udzielania świadczeń.

Przedawnienie sprawy

Pacjent ma prawo do wszczęcia roszczenia 3 lata od dnia w którym dowiedział się o błędzie lekarskim i o osobie za nią odpowiedzialną. Jeżeli od chwili zdarzenia minęło 10 lat wówczas sprawa ulega przedawnieniu. Wyjątek stanowią sytuacje wynikające ze zbrodni czy występku lekarza, gdy wystąpi niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub uszczerbku na zdrowiu pacjenta. W takiej sytuacji czas na złożenie pozwu o odszkodowanie lub zadośćuczynienie wynosi 10 lat od dnia, w którym przestępstwo zostało popełnione, niezależnie czy poszkodowany dowiedział się o osobie odpowiedzialnej.

Kancelaria Radcy Prawnego Magdaleny Kowalik specjalizuje się w sprawach dotyczących błędów lekarskich. Zapraszamy na http://mk-kancelaria.com.pl/.