hejt

Co grozi za hejt w Internecie?

Internet ułatwia życie milionom ludzi na całym świecie. Dzięki niemu, zdecydowanie łatwiej można wykonywać pracę, kontaktować się z najbliższymi, nawiązywać nowe znajomości czy poszerzać swoje horyzonty intelektualne, dzięki ciekawym i inspirującym lekturom. Internet jest też miejscem, gdzie każdy z łatwością może wyrazić swoje opinie oraz zestawić je z innymi użytkownikami. Niestety wiele osób nie potrafi poradzić sobie z emocjami i bardzo często atakuje innych. Czym jest hejt i co za niego grozi na gruncie polskiego prawa? Odpowiadamy!

Czym jest hejt?

Hejt to spolszczone angielskie słowo “hate”, które tłumaczymy jako nienawiść. Polskie prawo nie posiada jeszcze w swoich kodeksach sformułowań i kar za hejt czy mowę nienawiści, tak jak ma to miejsce w przypadku prawa amerykańskiego czy brytyjskiego. Mowa nienawiści to przypisywanie negatywnych cech grupom społecznym za rzeczy po części od nich niezależne: płci, orientacji seksualnej, kalectwa, przynależności terytorialnej, narodowościowej, językowej czy zawodowej. To również uderzenie w osobę za jej poglądy, jednak najczęściej bez merytorycznego odniesienia do meritum i polemiki z tezami przez nią głoszonymi, a argumenty ad personam. 

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stronę prawointernetu.eu!

Konstytucyjny zakaz dyskryminacji

Zgodnie z artykułem 32. polskiej Konstytucji, równość, godność i wolność to podstawowe zasady systemu praw i wolności. Wszyscy przebywający na terenie Rzeczpospolitej są równi wobec prawa i równi w prawie. Konstytucja zakazuje dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, wśród nich najczęściej wymieniane przesłanki to, rasa, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, tożsamość płciowa, ale mogą do nich należeć także inne cechy osobiste jak np. pochodzenie społeczne czy status materialny. Każdy powinien reagować na hejt w Internecie. Prawo do godności i równości musi obowiązywać bowiem również w sieci. 

Znieważenie

To taki rodzaj przestępstwa wobec drugiego człowieka, który oznacza zachowanie w jego obecności, pod nieobecność lub publicznie (lecz tak, aby zniewaga do niego dotarła), które ma na celu wyrażenie ostrej niechęci, pogardy albo nawet urąganie czci. Ustawodawca wskazuje, że tradycyjne znieważenie podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności. Natomiast jeśli do zniewagi doszło za pomocą środków masowego komunikowania, może zostać orzeczona kara pozbawienia wolności do roku. Jest to związane z o wiele większym zasięgiem takiego czynu w Internecie. Sąd może również nakazać zapłatę nawiązki finansowej na rzecz pokrzywdzonego Polskiego Czerwonego Krzyża czy innej organizacji charytatywnej.

Zniesławienie

Przestępstwo zniesławienia to element prawa karnego, o którym piszemy więcej w artykule http://prawnikporady24.pl/prawo-karne-uzyskac-pomoc-prawna/. Zniesławienie to pomówienie innych osób, grup, instytucji, osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej o postępowanie, które mogą poniżać w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania, często potrzebnego do wykonywania zawodu. Podobnie jak w przypadku znieważenia, jeśli przestępstwo dokonane zostało za pomocą środków masowego komunikowania, sprawca podlega wyższej karze, która także może wynosić rok pozbawienia wolności. Jeśli jednak zarzuty podniesione były prawdziwe, nie ma wówczas możliwości na podniesienie zarzutu zniesławienia. 

Obraza uczuć religijnych

Jeśli ktoś obraża uczucia religijne innych osób, przedmioty kultu i czci lub miejsca przeznaczone do wyznawania wiary, wówczas może podlegać karom podobnym jak w poprzednich przypadkach. Jednak należy pamiętać, że kara pozbawienia wolności, która została zapisana w kodeksie karnym, jest wyższa – wynosi do dwóch lat.

Znieważenie ze względu na narodowość

Tutaj kara pozbawienia wolności jest jeszcze większa. Za znieważenie ze względu na pochodzenie i przynależność do grupy narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej, a także z powodu bezwyznaniowości można spędzić w więzieniu nawet trzy lata.